Nezaradené

Komunikácia s pacientmi so sluchovým postihnutím

Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Vás a Vašich spolupracovníkov pozývajú na medzinárodnú konferenciu

Komunikácia s pacientmi so sluchovým postihnutím

ktorá sa uskutoční
2. októbra 2009
v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave
,
Univerzitné nám. 1,Trnava Aula Pazmaneum

Konferencia sa uskutoční:
s finančným príspevkom mesta Trnava

pod záštitou
primátora mesta Trnava Ing. Štefana Bošňáka.
a dekana FZaSP TU prof. MUDr. Františka Mateičku, CSc
.

{{súbor|49_Trnava-konferencia-pozvanka.pdf}}

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
v spolupráci s mestom Trnava si Vás dovoľuje pozvať na pilotnú konferenciu v
Slovenskej republike s medzinárodnou účasťou s názvom Komunikácia
s pacientmi so sluchovým postihnutím.

Cieľ konferencie

Hlavným cieľom konferencie je upozorniť zdravotnícku verejnosť na
komunikačné bariéry a problémy pacientov so sluchovým/ (zmyslovým)
postihnutím, s ktorými sa títo znevýhodnení ľudia stretávajú pri ich návšteve
a pobyte v zdravotníckych alebo sociálno-rehabilitačných zariadeniach
a prezentovať koncepty ktoré sa dajú použiť pri prekonávaní týchto bariér.

Ďalším cieľom kongresu je prezentovať teoretické poznatky a praktické
skúsenosti v interakcii lekár – sestra – sluchovo (zmyslovo) znevýhodnený pacient
a prezentovanie praktických projektov zameraných na riešenia pri prekonávaní
komunikačných bariér u sluchovo (zmyslovo) postihnutých pacientov.

Tématické okruhy konferencie

  1/ Teoretické poznatky a hlavné zásady komunikácie s pacientmi so sluchovým
  (zmyslovým) postihnutím a stratégie so zameraním na zlepšenie komunikácie
  so sluchovo (zmyslovo) postihnutými pacientmi (klientmi).
  2/ Praktické skúsenosti z ordinácie a výsledky prieskumov o komunikačných
  zručnostiach zdravotníckych pracovníkov pri prekonávaní bariér v interakcii
  s takto znevýhodnenými pacientmi (klientmi).
  3/ Možnosti prekonávania komunikačných bariér a problémov sluchovo
  znevýhodnených pacientov (klientov).
  4/ Prezentácia niektorých už existujúcich projektov v ČR a SR zameraných na
  pomoc pacientom so sluchovým postihnutím pri prekonávaní ich
  komunikačných bariér a a problémov (objednávanie vyšetrení a pod.).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *