Knihy

Za svetlom v tichu a tme

Cyril Axelrod

  • narodil sa ako nepočujúci Žid, ale stal sa katolíckym kňazom
  • do troch rokov nevedel chodiť, ale jeho dielo sa rozšírilo na všetkých päť kontinentov
  • rozprávať začal až ako deväťročný, ale dnes ovláda pätnásť jazykov
  • vyrástol v režime apartheidu, ale stal sa priekopníkom multirasovej služby
  • prišiel o zrak, ale nikdy neprestal vidieť
  • teraz je nepočujúci a nevidiaci, ale to mu nebráni, aby v tichu a tme kráčal za svetlom viery

Ponúkame vám knihu Cyrila Axelroda, kňaza s neobyčajnou silou žiť.
Zakúpiť si ju môžete v Kresťanskom centre nepočujúcich v Banskej Bystrici alebo v Bratislave.

Cena jedného výtlačku: 4 €

Sila mojej viery

Wolfgang Römer

Autor tejto knihy chce sprostredkovať ťažko zrozumiteľný obsah náboženstva ľuďom, ktorým na základe ich postihnutia prekážajú v pochopení ich rečové bariéry.
Táto kniha je preto určená pre nepočujúcich a veľmi zle počujúcich ľudí, ktorí majú problémy rozumieť zložité teologické výrazy.

Ježiš povedal: „Kto verí má večný život.“ Viera je veľmi dôležitá pre večný život.
Kniha vám chce pomôcť, aby ste mohli lepšie veriť a lepšie rozumieť katolíckej viere.

Zakúpiť si ju môžete v KCNS v Banskej Bystrici alebo Bratislave.

Cena:  4 €.